Stichting Topturnen Oost Nederland, bekend onder Klaverblad TON Almelo

Ons website-adres is: http://www.tonalmelo.nl.

Ons Facebookadres is:

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Stichting Turnsport Oost Nederland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de ledenadministratie

Voor- en achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Incasso gegevens
Lesdag en -uren
Aanwezigheid op de les

Voor de salarisadministratie

BSN
Kopie paspoort
Contract
Loonbelastingverklaring
VOG
Kopie KNGU licentie

Op de website verzamelen wij 2 soorten data:

Gegevens over uw activiteiten en foto’s en video op onze website
Gegevens over uw surfgedrag als opvolging van een mailcampagne.

Foto’s/video’s
Tijdens wedstrijden en/of training worden foto’s of video’s gemaakt. In principe gaat Stichting Topturnen Oost Nederland ervan uit dat deze gebruikt kunnen worden op de Website, Facebook, Instagram en Nieuwsbrieven en sponsordoeleinden van Stichting Topturnen Oost Nederland. Echter in voorkomend geval dat u bezwaar heeft tegen deze publicatie, stuur dan een mail naar info@tonalmelo.nl en wij zullen de betreffende foto’s zo spoedig mogelijk verwijderen van het betreffende medium.

Doeleinden
Stichting Topturnen Oost Nederland verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het deelnemersbestand turnsters en personeel
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• Het bieden van (para- medische-) begeleiding op maat
• Deelname aan wedstrijden
• Verbetering van de dienstverlening
• Rapporteren en verantwoording aan subsidiegevers
• Werving en selectie
• Facturering
• Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociaal zekerheidsrecht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Stichting Topturnen Oost Nederland hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
• De bescherming van haar financiële belangen
• De verbetering van haar diensten
• Beveiliging en het beheer van haar systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Stichting Topturnen Oost Nederland persoonsgegevens uitwisselen. Stichting Topturnen Oost Nederland kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website, deelnemervolgsystemen klanttevredenheidonderzoekers of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting Topturnen Oost Nederland aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Stichting Topturnen Oost Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken dan wel wettelijk verplicht is.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting Topturnen Oost Nederland passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om Stichting Topturnen Oost Nederland een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Mocht het gegevens betreffen waarvoor u uitdrukkelijke toestemming heeft verleend kunnen wij deze op uw verzoek ook verwijderen of afschermen.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Stichting Topturnen Oost Nederland, info@tonalmelo.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID” app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Topturnen Oost Nederland, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting Topturnen Oost Nederland kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

November 2018